Všeobecné obchodné podmienky


1. Základné definície

Zverejnené „Všeobecné obchodné podmienky“ sa riadia ustanoveniami všeobecne platného zákona (č.102/2014 Z.z.) a definujú podmienky v obchodných vzťahoch pre zákazníka (ďalej „kupujúci“) 
Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim (zákazník) a spoločnosťou                                   Kristína Bobotová- KIKASPOL, IČO: 41921950, Bitarová 8, prev.Dolné Rudiny 1, 010 01 ŽILINA, zapísaná v Živnostenskom registri č.Žo-2005/07568/2/7MS,  číslo živnost.registra 580-33256 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené na diaľku prostredníctvom webovej stránky : www.kikaspol.eu.
Právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim  sa riadia nasledovnými podmienkami alebo zmluvným dojednaním a pokiaľ nie je týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom.
Kontaktné údaje predávajúceho:
Kristína Bobotová - KIKASPOL, Bitarová 8, 010 04 Žilina 
prevádzka: Dolné Rudiny 1, 010 01 ŽILINA 
zapísaná v Živnostenskom  registri č.Žo-2005/07568/2/7MS, číslo živnost.registra 580-33256
 IČO: 41921950
DIČ: 1075428343
IČDPH: SK1075428343
Telefón: 0907 516 045; 0911 516 045
Email: objednavky@kikaspol.eu
Obchodné podmienky sú zverejnené na internetových stránkach predávajúceho. Kupujúci je povinný pred nákupom oboznámiť sa s týmito VOP a súhlasiť s nimi.

2. Objednanie tovaru a služby

Tovar alebo službu je možné objednať: telefonicky, elektronicky e-mailom alebo prostredníctvom e-shopu na www.kikaspol.eu a osobne. Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy ( obchodného vzťahu ) a sú považované za záväzné. Kúpna zmluva (obchodný vzťah) vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Potvrdená objednávka predávajúcim je považovaná za záväznú pre obe strany.
Objednávka vzniká okamihom, keď kupujúci potvrdí objednanie vloženého tovaru alebo služby v tzv. košíku e-shopu. Pre riadne a včasné vybavenie objednávky je zo strany kupujúceho nevyhnutné vyplniť všetky údaje požadované v objednávke, a tiež zvoliť spôsob dopravy a spôsob platby za tovar alebo služby v košíku.
Kupujúci okamihom odoslania objednávky berie na vedomie a vyjadruje svoj súhlas s úplným znením týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, cenou objednaného tovaru a služieb. Momentom odoslania objednávky sa objednávka stáva pre kupujúceho záväznou.
Po vytvorení a odoslaní objednávky v e-shope obdrží kupujúci automaticky vygenerovaný e-mail potvrdzujúci prijatie objednávky. Tento e-mail však nepredstavuje potvrdenie objednania tovaru predávajúcim, takto vygenerovaný e-mail slúži iba ako informácia pre kupujúceho o začatí spracovávania jeho objednávky. Kupujúci sa okamihom odoslania objednávky zaväzuje zaplatiť cenu za objednaný tovar a služby.
Pokiaľ kupujúci požiada vo svojej objednávke o informáciu o spôsobe plnenia (i čiastočného) objednávky, tieto mu budú poskytnuté automaticky ale len v prípade, že uvedie vo svojej objednávke kontaktný e-mail. Predávajúci nie je povinný za účelom informovania o stave plnenia objednávky kontaktovať kupujúceho telefonicky.

3. Cena za tovar a služby

Aktuálne ceny sú vždy uverejnené na www.kikaspol.eu a sú platné pre všetky spôsoby objednávania tovaru alebo služby. Kupujúci, ktorý nakupuje tovar alebo službu formou osobnej návštevy, má možnosť, pred uzavretím objednávky, resp. nákupom, oboznámiť sa s aktuálnymi cenami priamo na adrese prevádzky: Dolné Rudiny 1, Žilina.
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru, ktorá je uvedená na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu www.kikaspol.eu . Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na potvrdené objednávky uzatvorené pred zmenou ceny.
Ceny za tovar a služby, uvádzané v ponuke tovaru a služieb v e-shope, sú uvedené bez DPH. Predávajúci aj kupujúci sú viazaní cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.
Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavy. Výška zľavy bude dohodnutá s kupujúcim individuálne formou mailovej alebo telefonickej komunikácie.
Pri výbere platby zálohovou faktúrou alebo pri platbe na dobierku, je cena za dopravné služby účtovaná podľa hmotnosti objednávky, a to nasledovne: 
Pri objednaní tovaru z cenníka signmaking a wrapingové fólie, dekorové fólie, okenné fólie je cena za dopravu nasledovná:
1.     hmotnosť tovaru do 20 kg = 6,50 €
2.     hmotnosť tovaru nad 20 kg = 10,50 €
Pri objednaní z cenníka digitálna tlač je cena za dopravu nasledovná:
1.     hmotnosť tovaru do 20 kg = 11,- €
2.     hmotnosť tovaru nad 20 kg = 16,- €

3.     hmotnosť banerov nad 20 kg a presahujúce šírku 140cm = 22,- €

Pri objednaní z cenníka dosiek  je cena za dopravu nasledovná:
1.     hmotnosť tovaru do 20 kg = 16,- €
2.     hmotnosť tovaru nad 20 kg = 21,- €

Pri dodaní tovaru našim rozvozom (trasy rozvozu sú uvedené nižšie) je cena za dopravu nasledovná:
1.     cena tovaru do 150,-EUR bez DPH  = 5,- €
2.     cena tovaru nad 150,-EUR bez DPH = zdarma

Rozvoz tovaru :
Pondelok: Žilina-Žiar nad Hronom-Detva-Zvolen-B.Bystrica-Brezno
Utorok : Žilina-Martin- Ružomberok-Lipt.Mikuláš-Dolný Kubín-Námestovo-Trstená-Tvrdošín
 S treda: Žilina-Trenčín-Nové Mesto n.Váhom-Piešťany-Topoľčany-Partizánske-Bánovce n.Bebr.-Prievidza                                                                                             Je možné doviesť tovar našim rozvozom aj do iných miest, ale cena a termín  dovozu sa stanoví dohodou.

 

Formátovanie materiálov:

Upozorňujeme, že rezanie materiálov na presný formát je poskytnuté v toleranciách, ktoré umožňujú technologické stroje pre upravovanie materiálov.               Pre prevíjanie samolepiacich fólií je tolerancia +/- 3% objednanej dĺžky a pre priečne rezanie fólií v rolkách na rezačke je tolerancia +/-5mm.                                       
Pre formátovanie doskových materiálov je tolerancia formátovacej píly +/-2mm.


Rezanie samolepiacich fólií –1,66EUR bez DPH /rez – rezanie na požadovanú šírku, ale podmienkou je odber zostávajúcej časti fólie.

Rezanie sa neúčtuje pri delení na šírky uvedené v cenníku.

Formátovanie doskových materiálov – 0,35 EUR bez DPH /ks- je nutné odobrať celý formátovaný rozmer aj so zvyškami.

4. Platobné podmienky za tovar a služby

Predávajúci umožňuje kupujúcemu platiť za tovar a služby objednané cez e-shop týmito spôsobmi:
1.     na dobierku - platba kuriérovi/dopravcovi pri preberaní tovaru;
2.     v hotovosti– platba pri osobnom prevzatí na predajni predávajúceho;
3.     zálohovou faktúrou – platba vopred. Po prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho sa predávajúci zaväzuje tovar expedovať.
Poplatky za prepravu a balné sú špecifikované v čl. 3 týchto všeobecných obchodných podmienok.
Predávajúci a kupujúci si môžu dohodnúť platbu formou prevodného príkazu, ale toto právo si vyhradzuje určiť predávajúci a teda nie je povinný automaticky udeliť túto možnosť nákupu každému kupujúcemu.
Splatnosť faktúry je obvykle 14 pracovných dní, na základe dlhodobej obchodnej spolupráce je možné udeliť kupujúcemu splatnosť faktúry až 30 pracovných dní. 
Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom subjektu ( predávajúceho ). V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže byť v zmysle §369 zákona č. 513/91Zb. kupujúcemu účtované penále vo výške 0,05% z celkovej sumy faktúry za každý deň omeškania.
Odber tovaru na faktúru môže byť kupujúcemu odmietnutý v prípade, ak nemá vysporiadané všetky záväzky voči predávajúcemu v dobe ich splatnosti.

5.Storno objednávky a možnosť vrátenia tovaru

Kupujúci má právo stornovať objednávku kedykoľvek, bez udania dôvodu, pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nie je schopný dodržať dohodnuté podmienky dodania uvedené v potvrdení objednávky, ktoré sa považuje za zmluvu medzi kupujúcim a predávajúcim. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá vznikne týmto konaním kupujúceho. Predávajúci má právo uplatniť si náhradu škody a to hlavne vtedy, ak bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať tovar, ktorý nebol na sklade predávajúceho, resp. v prípade, ak v súvislosti so zabezpečením tovaru došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov.
Nárokovateľný storno poplatok predajcom môže byť až do výšky 90% z celkovej ceny objednaného tovaru alebo služby.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch:
a) nie je možné žiadnou formou objednávku potvrdiť
b) objednávku zaslal kupujúci, ktorý v minulosti zásadným spôsobom porušil obchodné podmienky
c) tovar sa nevyrába alebo už nie je možné ho vyrobiť
d) kupujúci nemá uhradené faktúry predchádzajúcich objednávok v splatnosti


6.Doručenie tovaru

Doručenie objednaného tovaru alebo služby zabezpečuje predávajúci kuriérskou službou Slovak parcel service, TOPTRANS, s ktorými má predávajúci uzatvorené partnerské zmluvy o doručovaní zásielok. 
Ak objednaný tovar kupujúcim je na sklade predávajúceho, doručenie je zvyčajne do 24 hod., ak bola predávajúcemu doručená objednávka do 15,oo hod.
Objednávka doručená predávajúcemu po 15,oo hod. môže byť vybavená až nasledujúci pracovný deň.
V prípade, že tovar na sklade predávajúceho nie je, bude kupujúci informovaný o termíne dodania mailom alebo telefonicky.
Informácie o cenách za prepravu, dostupnosti a možnostiach doručenia sú uvedené v bode 3. Cena za tovar a služby
Tovar sa považuje za doručený ak bol dopravený na miesto určené kupujúcim.
V prípade, že doručená zásielka je poškodená (obal), je nutné spísať protokol o poškodení zásielky (obalu) s kuriérom (priamo na mieste preberania tovaru), prípadne zásielku od kuriéra neprevziať s tým, že kuriér uvedie v protokole ako dôvod neprevzatia zásielky: „ poškodená“ (bude vyžiadaný podpis kupujúceho do protokolu). Reklamácie poškodeného tovaru prepravou po prevzatí kupujúcim nebude možné neskôr zo strany predávajúceho akceptovať.
V prípade, že kupujúci neprevezme objednaný tovar (kuriérska služba vždy vopred kontaktuje kupujúceho telefonicky, mailom alebo pomocou sms), náklady, ktoré si vyžiada opätovné doručenie tovaru, znáša v plnej výške kupujúci. 
V prípade, keď obal nejaví známky výrazného poškodenia a po rozbalení je tovar viditeľne poškodený alebo neúplný, je potrebné predávajúceho informovať, emailom na: objednavky@kikaspol.eu, najneskôr do 24 hodín po prevzatí tovaru. Po uplynutí tejto doby reklamácia úplnosti alebo vád tovaru pre kupujúceho zaniká.

7.Povinnosti zmluvných strán

Povinnosti kupujúceho:
1. objednaný tovar riadne a včas prevziať,

2. zaplatiť riadne a včas predávajúcemu zmluvne dohodnutú cenu za tovar a služby,

3. skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar dodávaný, nemá znaky porušenia a svojim podpisom potvrdiť dodanie a prevzatie nepoškodeného tovaru
 

Povinnosti predávajúceho:
1.  na základe objednávky, ktorú akceptoval predávajúci, dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote 

2. v prípade doručenia tovaru kuriérskou spoločnosťou zabaliť tovar na prepravu spôsobom potrebným na jeho bezpečné doručenie

3. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal všetky platné právne predpisy v SR

4. predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar

8.Záručné a reklamačné podmienky

V zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení neposkytuje predávajúci na dodávaný tovar žiadne záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia (výrobcovia) tovaru a poskytovatelia služieb, pokiaľ je to pri týchto výrobkoch respektíve službách vyslovene uvedené. Inú – dlhšiu – záručnú dobu môže poskytnúť len výrobca alebo predávajúci na základe zmluvy s kupujúcim.
Faktúra, ktorú spolu so zakúpeným tovarom alebo službou dostal kupujúci slúži zároveň ako záručný doklad.
Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo vznikli zjavne úmyselným poškodením. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky a ani inak poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený, inak poškodený sa rozumie napr. poškodenie, ktoré vzniklo následkom vystavenia tovaru vlhkosti a pod.).
Zo záruky je takisto vyňaté poškodenie, ktoré vzniklo následkom živelnej pohromy. Opotrebovanie a následné poškodenie tovaru, ak sa zjavne jedná o bežné používanie tovaru, takisto nezakladá nárok na reklamáciu tovaru.
Reklamovaný tovar musí predávajúci vybaviť v reklamačnom konaní do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyriešenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Predávajúci si vyhradzuje právo vymeniť reklamovaný tovar za taký istý, ktorý má rovnaké alebo lepšie parametre a vlastnosti. Záručná doba sa predlžuje o dobu počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu reklamácie. 
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru
b) výmenou tovaru
c) vrátením kúpnej ceny tovaru
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

9.Záverečné ustanovenia

Predávajúci má právo meniť a dopĺňať tieto VOP a reklamačné podmienky, a to aj bez predchádzajúceho upovedomenia kupujúceho. V prípade zmeny týchto VOP a reklamačných podmienok, predávajúci garantuje kupujúcemu, že nákup cez e-shop sa od okamihu odoslania objednávky zo strany kupujúceho bude spravovať výlučne tými VOP, ktoré sú v platnosti v čase odosielania objednávky. Kupujúci vyhlasuje, že pred odoslaním objednávky si prečítal tieto VOP a odoslaním objednávky s nimi vyjadruje súhlas.
 Tieto VOP a reklamačné podmienky sú k dispozícii k fyzickému nahliadnutiu v sídle spoločnosti predávajúceho, a tiež sú zverejnené na webovej stránke predávajúceho.     
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.10.2020 v Žiline.

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Kliknutím na odkaz zároveň prehlasujete, že ak máte menej ako 16 rokov, tak ste požiadal/a svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.