OBCHODNÉ PODMIENKY

Objednanie tovaru:

 • Objednávku je možné dojednať písomnou formou mailom  alebo telefonicky
 • Objednávka obsahuje tieto náležitosti: názov tovaru, požadované množstvo, najneskorší termín dodania, spôsob dopravy, miesto dodania tovaru, názov spoločnosti, adresu sídla spoločnosti, IČO, DIČ, kontakt a osobu oprávnenú jednať v mene kupujúceho

Dodacie podmienky a termín dodania:

 • Tovar sa považuje za dodaný, ak je odovzdaný kupujúcemu, alebo ním poverenému zástupcovi
 • Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia
 • Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny

Dodanie tovaru možno dojednať týmto spôsobom: Osobne, pravidelným rozvozom predávajúceho, špedičnou spoločnosťou

Cena tovaru:

 • Predajné ceny tovaru sa riadia platným aktuálnym cenníkom predávajúceho
 • Ceny v cenníku sú uvedené bez DPH a nie sú v nich zahrnuté vedľajšie náklady (preprava, balné a pod.)
 • Predávajúci si vyhradzuje právo akéjkoľvek zmeny cenníka bez predchádzajúceho upozornenia

Platobné podmienky:

 • Pred dodaním tovaru v hotovosti alebo bankovým prevodom na základe predfaktúry vystavenej kupujúcemu
 • V okamihu dodania v hotovosti v predajni predávajúceho
 • Po dodaní tovaru v hotovosti alebo dobierkou
 • Po dohode s predávajúcim bankovým prevodom v termíne stanovenom predávajúcim
 • O spôsobe úhrady ceny tovaru kupujúcemu rozhodne predávajúci
 • Pokiaľ je kupujúci v omeškaní s úhradou ceny tovaru na účet predávajúceho (úhrada nie je pripísaná na účet predávajúceho v dobe splatnosti faktúry), môže účtovať predávajúci kupujúcemu úrok z omeškania a to za každý započatý deň, za ktorý je kupujúci v omeškaní s úhradou

Zľavy:

 • Zľavy si predávajúci určuje individuálne s každým kupujúcim

Obchodné podmienky

Objednanie tovaru:
- Objednávku je možné dojednať písomnou formou mailom  alebo telefonicky
- Objednávka obsahuje tieto náležitosti: názov tovaru, požadované množstvo, najneskorší termín dodania, spôsob dopravy, miesto dodania tovaru, názov spoločnosti, adresu sídla spoločnosti, IČO, DIČ, kontakt a osobu oprávnenú jednať v mene kupujúceho
Dodacie podmienky a termín dodania:
- Tovar sa považuje za dodaný, ak je odovzdaný kupujúcemu, alebo ním poverenému zástupcovi
- Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia
- Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny
- Dodanie tovaru možno dojednať týmto spôsobom:
Osobne, pravidelným rozvozom predávajúceho, špedičnou spoločnosťou
Cena tovaru:
- Predajné ceny tovaru sa riadia platným aktuálnym cenníkom predávajúceho
- Ceny v cenníku sú uvedené bez DPH a nie sú v nich zahrnuté vedľajšie náklady (preprava, balné a pod.)
- Predávajúci si vyhradzuje právo akéjkoľvek zmeny cenníka bez predchádzajúceho upozornenia
Platobné podmienky:
- Pred dodaním tovaru v hotovosti alebo bankovým prevodom na základe predfaktúry vystavenej kupujúcemu
- V okamihu dodania v hotovosti v predajni predávajúceho
- Po dodaní tovaru v hotovosti alebo dobierkou
- Po dohode s predávajúcim bankovým prevodom v termíne stanovenom predávajúcim
- O spôsobe úhrady ceny tovaru kupujúcemu rozhodne predávajúci
- Pokiaľ je kupujúci v omeškaní s úhradou ceny tovaru na účet predávajúceho (úhrada nie je pripísaná na účet predávajúceho v dobe splatnosti faktúry), môže účtovať predávajúci kupujúcemu úrok z omeškania a to za každý započatý deň, za ktorý je kupujúci v omeškaní s úhradou

Zľavy:
- Zľavy si predávajúci určuje individuálne s každým kupujúcim

Ochrana osobných údajov:

Rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne na účely zaslania objednaného tovaru a na komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, uveďte v  objednávke žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení. V prípade, že nechcete, aby Vám boli zasielané informačné maily ohľadom našich akciových ponúk, uveďte ako odpoveď na náš mail, že si neželáte posielať tieto informačné maily a osobný údaj bude ihneď odstránený z našej databázy. V prípade, že takýto mail nám nebude zaslaný, budeme to považovať za súhlas na posielanie našich informačných mailov.

Predávajúci osobné údaje svojich zákazníkov spracúva v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("Zákon o ochrane osobných údajov").

Predávajúci môže využívať ponúkanie služieb na základe zistených informáciách o používateľovi pomocou prostriedkov dostupných v informačných sieťach  (www.stránky a pod.). Predávajúci môže využívať na zasielanie akciových ponúk a ponúk  svojho rozvozu na e-mailovú adresu získanú z webových stránok firmy alebo po získaní mail.adresy z telefonického rozhovoru alebo na základe mailovej komunikácie. Všetky dostupné osobné údaje môžu byť využité na cielené zasielanie marketingových emailov.

Práva zákazníka ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Zákazník má za podmienok uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:

 • vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v   informačnom systéme,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • namietať voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.